„Фикосота" ООД е с основен предмет на дейност: „Производство на почистващи и перилни препарати, продукти за лична хигиена и грижа за бебето, козметика, хигиенни продукти за едократна употреба и тишу"

За достигане на поставените си енергийни цели рьководството на "Фикосота" ООД разработи настоящата енергийна политика и декларира основните си ангажименти за:

  • за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики;
  • осигуряване на достъп до информация и необходими ресурси за постигане на общите и конкретните цели;
  • спазване на приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява, свързани с използването на енергия, потребление и ефективност;
  • подкрепяне закупуването на енергийно ефективни продукти и услуги, както и проектирането за подобряване на енергийните характеристики;
  • предоставяне на рамката за определяне и преглед на общите и конкретните енергийни цели.

За изпълнението на енергийната си политика, общите и конкретни енергийни цели, рыководството на „Фикосота" ООД разработи и внедри система за енергийно управление (СЕУ), отговаряща на изискванията на стандарта ISO 50001:2018.

C настоящата декларация делегирам права на ръководния персонал постигане на енергийните цели.

Очаквам и изисквам от всички работници и служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността на внедри система за енергийно управление на „Фикосота" ООД.

Като Управител, декларирам своето лично участие и отговорност за внедряване и поддържане на ефикасна система за управление съгласно стандарта ISO 50001:2018 и за изпълнението на обявената енергийна политика.

Красен Кюркчиев, Управител 20.02.2020 г.