Ecodose by Savex – the big impact of going small

Total project budget: 1 080 000 EUR

Norwegian Financial Mechanism Funding: 450 000 EUR

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, in the frame of Programme Area 01 – Business Development, Innovation and SMEs.

On September 10, 2019, Ficosota Ltd signed a contract with Innovation Norway for financing the “Ecodose by Savex – the big impact of going small” project. The contract, having reference number 2018/114716, is signed under the Grants Programme financed by Innovation Norway.

The main objective of the project is increasing Ficosota’s competitiveness via purchase and deployment of new equipment for the production of laundry detergent capsules. The newly purchased line will be able to produce smaller capsules (laundry monodose) thus bringing significant positive ecological effects both during the production process and the end-use by customers.

The project’s more specific objectives are achieving green effect via switching the consumer preferences to a more environmentally-friendly product, simultaneously using the very popular aroma-lock concept. The anticipated significant green effects are as follows:

 • Less waste due to better dosage (overcoming the current overdosing tendency);
 • Less chemical substances released in nature due to different product structure;
 • Less water used for production;
 • Less wastewater from production;
 • Less primary packaging (i.e. fewer plastics in nature);
 • Lower CO2 emissions from production;
 • 10 new permanent jobs created because of the need for staff for the new equipment.

 

The major activities during the project are:

Activity 1: Procedure for choosing of supplier(s) for the equipment needed;

Activity 2: Delivery, installation and commissioning of the equipment;

Activity 3: Communication activities for popularizing the support of Innovation Norway during the project’s financing and implementation;

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Общ бюджет на проекта:  1 080 000 Евро

Финансиране от Норвежки Финансов Механизъм: 450 000 Евро.

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежки Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Програмна Област “Бизнес развитие, иновации и подкрепа на малки и средни предприятия“.

На 10 септември 2019 г. Фикосота ООД сключи с Innovation Norway договор за финансиране на проекта “Ecodose by Savex – the big impact of going small” (Екодоза Савекс – големият ефект от малкия размер). Договорът с референтен номер 2018/114716 е подписан като част от програмата за безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Innovation Norway.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на Фикосота чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на капсули за пране (перилни моно-дози). Новозакупеното оборудване ще позволи производството на капсули с по-малки размери, като по този начин ще донесе значителни екологични ползи не само по време на производствения процес, но и при използването на капсулите от крайните потребители.

Специфичната цел на проекта е да бъде постигнат зелен ефект чрез насочване на потребителските предпочитания и търсене към продукти, щадящи околната среда.  Доколкото един от основните елементи на концепцията е запазване на свежестта и аромата на прането за по-дълго време, очакваме новите продукти да се ползват с висок интерес и популярност, като по този начин да доведат до  значителен зелен ефект в следните направления:

 • По-малко количество генерирани отпадъци поради по-доброто дозиране на перилния препарат (като чрез типа продукт се преодолее тенденцията за предозиране при пране);
 • По-малко химически субстанции в отпадните води поради различната структура на новия продукт;
 • Използване на по-малко вода по време на производството;
 • По-малки количества отпадна вода от производствения процес;
 • По-малко количество първични опаковки, следователно по-малко отпадъци в природата;
 • По-малко въглеродни емисии, генерирани при производството;
 • Създаване на 10 нови работни места в резултат на необходимостта от персонал за работа с новото оборудване.