Ecodose by Savex – the big impact of going small

Supported by the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria.

Total project budget: 1 080 000 EUR

Norway Grants Funding: 450 000 EUR

After a pandemic year full of challenges and unexpected twists and turns, on the eve of the coming year 2021 Ficosota Ltd finally received the last piece of equipment under the “Ecodose by Savex – the big impact of going small” project. The project under reference number 2018/114716 is being implemented with the financial support of the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria.

The main objective of the project is increasing Ficosota’s competitiveness via purchase and deployment of new equipment for production of laundry detergent capsules. The newly purchased line will be able to produce smaller capsule (laundry monodose) thus bringing significant positive ecological effects both during the production process and the end-use by customers.

The project’s more specific objectives are achieving green effect via switching the consumer preferences to a more environmentally-friendly product, simultaneously using the very popular aroma-lock concept. The anticipated green effects were less waste and chemicals in nature, less water for production, lower CO2 emissions, etc.

Though the initial plans were to have the line already working by the end of the year, the Covid-19 lockdowns led to delays by the equipment suppliers and the last piece of equipment was received in mid-December. Ficosota expects that the last acceptance tests and the final commissioning of the equipment shall be done by the end of Q1’2021, thus finalizing the second major activity of the project.

______________________________________________________________________________________________________

Ecodose by Savex – the big impact of going small

Общ бюджет на проекта:  1 080 000 Евро

Финансиране от Норвежки Финансов Механизъм: 450 000 Евро.

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

След изпълнена с предизвикателства и неочаквани обрати пандемична година, в навечерието на новата 2021 г. Фикосота ООД получи последната част от линията, финансирана по проект “Ecodose by Savex – the big impact of going small” (Екодоза Савекс – големият ефект от малкия размер). Проектът с референтен номер 2018/114716 се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на Фикосота чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на капсули за пране (перилни моно-дози). Новозакупеното оборудване ще позволи производството на капсули с по-малки размери, като по този начин ще донесе значителни екологични ползи не само по време на производствения процес, но и при използването на капсулите от крайните потребители.

Специфичната цел на проекта е да бъде постигнат зелен ефект чрез насочване на потребителските предпочитания и търсене към продукти, щадящи околната среда.  Очакваните зелени ефекти се изразяват в генериране на по-малко отпадъци и освобождаване на по-малко химически субстанции в отпадните води, използване на по-малко вода за производсто, генериране на по-ниски въглеродни емисии и т.н.

Въпреки че първоначалните планове на компанията бяха линията да заработи до края на годината, ситуацията с Covid-19 доведе до забавяне от страна на доставчиците на оборудване и последната част от линията беше получена едва в средата на декември. Фикосота очаква приемателните тестове и комисионирането на оборудването да приключи до края на първото тримесечие на 2021 г., като по този начин се финализира и втората основна дейност, финансирана по проекта.