Ecodose by Savex – the big impact of going small

Supported by the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria.

 

Total project budget: 1 080 000 EUR

 

Norway Grants Funding: 450 000 EUR

 

At the end of 2021, after having faced many difficulties and challenges due to the World situation, Ficosota Ltd has successfully implemented the equipment under the “Ecodose by Savex – the big impact of going small” project. The project under reference number 2018/114716 is being implemented with the financial support of the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria.

 

The main objective of the project is increasing Ficosota’s competitiveness via purchase and deployment of new equipment for production of laundry detergent capsules. The newly purchased line will be able to produce smaller capsule (laundry monodose) thus bringing significant positive ecological effects both during the production process and the end-use by customers.

 

The project’s more specific objectives are achieving green effect via switching the consumer preferences to a more environmentally-friendly product, simultaneously using the very popular aroma-lock concept. The anticipated significant green effects are as follows:

 • Less waste due to better dosage (overcoming the current overdosing tendency);
 • Less chemical substances released in nature due to different product structure;
 • Less water used for production;
 • Less wastewater from production;
 • Less primary packaging (i.e. fewer plastics in nature);
 • Lower CO2 emissions from production;
 • 10 new permanent jobs created because of the need for staff for the new equipment.

__________________________________________________________________________________________________________________

Ecodose by Savex – the big impact of going small

 

Общ бюджет на проекта:  1 080 000 Евро

 

Финансиране от Норвежки Финансов Механизъм: 450 000 Евро.

 

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

 

В края на 2021, сблъсквайки се с много трудности и предизвикателства, поради ситуацията в световен мащаб, Фикосота ООД успешно въведе в експлоатация оборудването, финансирано по проект “Ecodose by Savex – the big impact of going small” (Екодоза Савекс – големият ефект от малкия размер). Проектът с референтен номер 2018/114716 се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”.

 

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на Фикосота чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нова линия за производство на капсули за пране (перилни моно-дози). Новозакупеното оборудване ще позволи производството на капсули с по-малки размери, като по този начин ще донесе значителни екологични ползи не само по време на производствения процес, но и при използването на капсулите от крайните потребители.

 

Специфичната цел на проекта е да бъде постигнат зелен ефект чрез насочване на потребителските предпочитания и търсене към продукти, щадящи околната среда.  Очакваните зелени ефекти се изразяват в генериране на по-малко отпадъци и освобождаване на по-малко химически субстанции в отпадните води, използване на по-малко вода за производсто, генериране на по-ниски въглеродни емисии и т.н.

 

 • По-малко количество генерирани отпадъци поради по-доброто дозиране на перилния препарат (като чрез типа продукт се преодолее тенденцията за предозиране при пране);
 • По-малко химически субстанции в отпадните води поради различната структура на новия продукт;
 • Използване на по-малко вода по време на производството;
 • По-малки количества отпадна вода от производствения процес;
 • По-малко количество първични опаковки, следователно по-малко отпадъци в природата;
 • По-малко въглеродни емисии, генерирани при производството;
 • Създаване на 10 нови работни места в резултат на необходимостта от персонал за работа с новото оборудване.