Фикосота ООД представи проект за енергийно ефективно производство на течни препарати

ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0113

 Наименование на проекта: „Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД“

 

Бенефициент: ФИКОСОТА ООД

 

Обща стойност на проекта: 4 983 418.00.лв, от които 2 479 127,09 лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  2 107 258.04 лв. европейско и  371 869.05 лв. национално съфинансиране.


Начало: 18.12.2017 г.

Край: 18.12.2019 г.

 

„Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД“
е най-новият проект на шуменската компания „Фикосота“, изпълняван от компанията в рамките на ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”. Целите и резултата от изпълнението му бяха представени на 3 декември 2019 на информационна среща в залата на БТА в Шумен. Проектът е на обща стойност 4 983 418.00 лв, от които 2 479 127,09 лв. е безвъзмездната финансова помощ.

 

Основната цел на проекта е да бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на дружеството. В рамките на проекта е реализирана първоначална инвестиция в материални активи за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект - производствена база за течни препарати на Фикосота ООД, намиращ се в гр. Шумен, като в същото време се намаляват специфичните разходи за енергия за производствени нужди. По този начин се намаляват разходите за производство на единица продукция, както се въвеждат ефективни мерки за екологосъобразно производство.

 

Проектът е базиран на енергоспестяващи мерки от проведено обследване, като ключовите инвестиции включват:

- добавяне на енергийно ефективна и високо производителна Линия за опаковане на течни детергенти и омекотители към съществуващи инсталации в цеха и увеличаване на производствения капацитет;

- въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна енергия за собствени нужди;

- въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг, съгласно ISO 50001.


Напредък по изпълнението на проекта:

 

Към настоящия момент всички дейности, заложени по проекта, са изпълнени. Всички активи, предвидени за закупуване в рамките на проекта, са доставени и въведени в експлоатация. Успешно е въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт по ISO 50001.

 

Избраните доставчици и изпълнители на всеки от елементите на проекта са определени след провеждане на предвидените в нормативната база процедури съобразно заложените правила за публичност и прозрачност.

Доколкото за Фикосота ООД устойчивото развитие е свързано не само с постигане на добри икономически параметри, но и използване на максимално щадящи околната среда технологии и средства, изпълнението е проекта е важна част от дългосрочната стратегия за превръщането на дружеството в максимално ефективна и „зелена“ компания. Затова и изпълнението на настоящия проект BG16RFOP002-3.002-0113 се приема от компанията като важна стъпка към постигане на ключови цели като енергийна ефективност и положителен екологичен ефект, както и рационално и ефективно използване на ресурсите – стъпки, които дружеството се надява ще имат положително и устойчиво влияние върху целия регион.

 

Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от "Фикосота" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган" .