Име на оператора: „ Фикосота“ ООД

Номер и дата на становището по чл. 103, ал.6 или7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДППГА – Вх.NoУК-30/19.09.2018г.

Номер и дата на становището по чл.106, ал.2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятието с нисък рисков потенциал: Изх.NoОА-2282/01.02.2019 г.

„Фикосота“ ООД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал, където степента на риск или възможните последствия от големи аварии могат да се увеличат и/или утежнят в следствие на опасните химични вещества, които се съхраняват на територията на предприятието, или географската близост с други предприятия и/или съоръжения, в които съществува риск от възникване на „ефект на доминото“.

Наименования и категория на опасност на химичните вещества и смеси по приложение №3 към чл.103, ал.1на ЗООС, които са налични в предприятието и които могат да причинят голяма авария