На 20.11.2023 Фикосота ООД сключи договор за безвъзмездно финансиране по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Стойността на проекта е 1 566 950 лв, от които 705 127,50 лв финансиране от ЕС чрез МВУ.

Срокът за приключване на дейностите по проекта е 20.05.2025г

С новоизградената фотоволтаична централа 550 Kw и батериен комплекс с капацитет за съхранение 552 kWh ще можем да осигурим частична енергийна независимост, както и ще ограничим прекъсванията на работата поради спиране на електрозахранването или аварии, тъй като предвиждаме да бъде осигурена възможност за незабавно превключване на източниците на енергия при падове на напрежението или спиране на захранването. По този начин ще осигурим възможност за непрекъснат производствен процес, което ще има за резултат намаляване на дефектните продукти, които се получават при такива сривове, както и ще ни осигури гъвкавост при формиране на себестойността на продуктите, поради възможността за намаляване тежестта на енергийния компонент в цената на крайното изделие.

Високите цени на енергоносителите, както и непридвидимостта им са предпоставка за влошаване на конкурентоспособността ни и невъзможност за планиране на разходи и инвестиции, съответно забавяне на скоростта на развитие на Дружеството. С изпълнението на този проект в голяма степен ще бъдат преодолени тези проблеми.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фикосота ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД.“