На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 27 ноември 2020г.)

От „ФИКОСОТА“ ООД, гр.Шумен, област Шумен, бул.“Мадара“ №48, п. код: 7600 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за повишаване на количествата третиран отпадък а именно: За отпадък 07 01 12 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11 от 220 т. годишно на 800 т. годишно; За отпадък 08 04 16 – Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15 от 100 т. годишно на 250 т. годишно с идентификатор 83510.670.143, бул.“Мадара“ №48.