ФИКОСОТА ООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,  ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, съфинансирана ЕФРР;

                                         

ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0377

Наименование на проекта  „Зелена икономика и по-здрави бебета”

БЕНИФИЦИЕНТ ФИКОСОТА ООД

Обща стойност на проекта - 371 100.00 лв.

Безвъзмездна помощ – 90.00 %

Начало на проекта:  23.01.2017 г.

Продължителност:  12 месеца

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

Цялостната концепция на Фикосота ООД е свързана с осигуряване на здравословен живот. Прилагаме това във всички производствени дивизии, като продуктите ни се усъвършенстват непрекъснато и винаги се произвеждат с грижа и внимание към околната среда. Ние сме единственият производител на бебешки пелени в България. Те се продават под марката Pufies и са добре позиционирани на пазара. По този проект ще бъде внедрен в редовно производство иновативен продукт - бебешка пелена с нова конструкция, разработена от нас. Тя притежава редица функционални предимства, оказващи съществено влияние върху здравословното развитие на бебетата. Това ще ни направи значително по-конкурентоспособни както национално, така и на международно ниво

Иновацията има и значителен екологичен ефект поради намаляването на използваната целулоза за производство на единица продукт, по-малко количество депониран нерециклируем отпадък, по-ефективен транспорт, спестяващ CO2 емисии и др.

С изпълнението на проекта ще си осигурим множество конкурентни предимства, които са не само предпоставка за оставането ни на пазара, но и дават възможности за развитие и допълнително усъвършенстване на продуктите ни. 

Общата цел на проектното предложение е подобряване на конкурентоспособността на Фикосота ООД чрез внедряване на иновативен продукт - бебешка пелена с нова конструкция, осигуряваща здравословно развитие на бебетата, обект на заявен полезен модел.  

За да се изпълни тази цел е необходимо: 

1. Закупуване и въвеждане в експлоатация на нов модул за изработка на иновативна сърцевина, който да бъде добавен към съществуващото оборудване 

2. Увеличаване на обемите продадени пелени . 

3. Намаляване себестойността на пелените чрез намаляване на количеството целулоза в новата конструкция 

4. Създаване на условия за намаляване на разходите за доставка на пелените до крайните клиенти чрез поставяне на повече бройки пелени в 1 пакет поради намаления им обем 

5. Преминаване в категория "зелени" продукти за бебешките пелени поради намаляване използването на ресурс, както и намаляване на обема отпадък за депониране след използване на пелените поради значително намаления им обем 

6. Осигуряване на устойчиво развитие за дивизия "Хигиенни продукти" на Фикосота ООД чрез преминаване на производство на пелени с екологичен ефект, което в същото време ще осигури по-малко използване на ресурси, по-ниска себестойност и значително увеличаване на обемите продажби, съответно и на приходите от продажби. 

7. Възможност за увеличаване на пазарните дялове на всички пазари поради представянето на иновативен продукт, нов за пазара и със защитена интелектуална собственост, осигуряваща ни конкурентни предимства поне за периода на закрила на полезния модел 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативен продукт бебешки пелени с нова конструкция на сърцевината;

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФИКОСОТАООД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”

Oбява за набиране на оферти