ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИКОСОТА ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ, ПО-СПЕЦИАЛНО ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ГРИЖА, КОЗМЕТИКА, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ХИГИЕННИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ПРИЛОЖИМИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя следните основни Цели по управление:

 

 - Ангажимент на Ръководството за опазване на околната среда, устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите;

- Ангажимент за изпълнение на нормативните изисквания, касаещи дейността на Организацията, както и изпълнение на поетите задължения за спазване, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията; 

- Съхраняване и ефективно използване на природните ресурси;

- Стимулиране ангажираността на персонала чрез системни дейности за изграждане и поддържане на капацитет по опазване на околната среда:

 - Контрол, намаляване и предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда при осъществяваните дейности в Организацията;

- Определяне на целите и задачите, отнасящи се до опазване на околната среда още в процеса на извършване на дейностите;

- Създаване и поддържане на необходимите условия за нарастване ефективността на Система за управление по околна среда, разработена, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015;

- Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана система за управление за повишаване на резултатността спрямо околната среда.

- Своевременно информиране на всички заинтересовани страни за приетата Политика по управление в областта на опазване на околната среда;

 

  За постигане на тези цели ФИКОСОТА ООД демонстрира ангажимента на Ръководството за удовлетворяване на изискванията на клиентите и други заинтересовани страни и за непрекъснато подобряване ефективността на Системата за управление. Тя очертава рамка на определените и документирани цели в Организацията.

         Ръководството гарантира, че всеки неин служител е запознат и осъзнава Политиката и целите по управление, че тя е разпространена и комуникирана с целия персонал на Организацията.

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ФИКОСОТА ООД,

 ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

                                                          

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИКОСОТА ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЪРЗООБОРОТНИ СТОКИ, ПО-СПЕЦИАЛНО ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ГРИЖА, КОЗМЕТИКА, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ХИГИЕННИ ПРОДУКТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ПРИЛОЖИМИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ, Ръководството определя следните основни Цели по управление:

 

§    Ангажимент на Ръководството за опазване на околната среда, устойчиво използване на ресурсите, смекчаване и адаптация към изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие и екосистемите;

§    Ангажимент за изпълнение на нормативните изисквания, касаещи дейността на Организацията, както и изпълнение на поетите задължения за спазване, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията;

§    Съхраняване и ефективно използване на природните ресурси;

§    Стимулиране ангажираността на персонала чрез системни дейности за изграждане и поддържане на капацитет по опазване на околната среда:

§    Контрол, намаляване и предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда при осъществяваните дейности в Организацията;

§    Определяне на целите и задачите, отнасящи се до опазване на околната среда още в процеса на извършване на дейностите;

§    Създаване и поддържане на необходимите условия за нарастване ефективността на Система за управление по околна среда, разработена, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015;

§    Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана система за управление за повишаване на резултатността спрямо околната среда.

§    Своевременно информиране на всички заинтересовани страни за приетата Политика по управление в областта на опазване на околната среда;

 

            За постигане на тези цели ФИКОСОТА ООД демонстрира ангажимента на Ръководството за удовлетворяване на изискванията на клиентите и други заинтересовани страни и за непрекъснато подобряване ефективността на Системата за управление. Тя очертава рамка на определените и документирани цели в Организацията.

 

Ръководството гарантира, че всеки неин служител е запознат и осъзнава Политиката и целите по управление, че тя е разпространена и комуникирана с целия персонал на Организацията.

 

 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА ФИКОСОТА ООД,

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

30.03.2017