ФИКОСОТА ООД изпълнява проект в рамките на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,  ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, съфинансирана ЕФРР;

                                           

ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0113

Наименование на проекта  „Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД”

БЕНИФИЦИЕНТ ФИКОСОТА ООД

Обща стойност на проекта - 4 983 418.00лв.

Безвъзмездна помощ – 2 479 127.09

Начало на проекта:  18.12.2017

Продължителност:  15 месеца

Фикосота ООД е бързо развиващо се предприятие в няколко производствени направления, всяко от които се оптимизира и разширява в съответствие с търсенето на пазара на съответните продукти, което се увеличава непрекъснато и инвестиционните ни планове.

Проект BG16RFOP002-3.002-0113-C01, «Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД» е базиран на енергоспестяващи мерки от обследването, като инвестициите, които ще бъдат извършени включват:

- добавяне на енергийно ефективна и високо производителна Линия за опаковане на течни детергенти и омекотители към съществуващи 5 инсталации в цеха и увеличаване на производствения капацитет

- въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна енергия за собствени нужди.

- въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг, съгласно ISO 50001

Основната цел на проекта е да бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността в Фикосота ООД.

Ще бъде постигната чрез реализиране на първоначална инвестиция в материални активи за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект - производствена база за течни препарати на Дружеството, намиращ се в гр. Шумен, като в същото време се намаляват специфичните разходи за енергия за производствени нужди. По този начин ще се намалят разходите за производство на единица продукция, както и ще бъдат въведени ефективни мерки за екологосъобразно производство.

Oбява за набиране на оферти