ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.002-0113
Наименование на проекта: „Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД“
Бенефициент: ФИКОСОТА ООД


Обща стойност на проекта: 4 983 418.00.лв, от които 2 479 127,09 лв. безвъзмездна финансова помощ, както следва 2 107 258.04 лв. европейско

и 371 869.05 лв. национално съфинансиране.

Начало: 18.12.2017.г.
Край: 18.12.2019.г.

„Енергийно ефективно производство на течни препарати във Фикосота ООД“ е най-новият проект на шуменската компания „Фикосота“. Неговите цели и напредъка по изпълнението му бяха представени на 11 септември 2019 на информационна среща в залата на БТА в Шумен. Проектът е на обща стойност 4 983 418.00.лв и е по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия ”.
Това е втори за компанията проект, реализиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на проекта е да бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност, за да се постигне устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността в Фикосота ООД. В рамките на проекта се реализира първоначална инвестиция в материални активи за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект - производствена база за течни препарати на Дружеството, намиращ се в гр. Шумен, като в същото време се намаляват специфичните разходи за енергия за производствени нужди. По този начин се намаляват разходите за производство на единица продукция, както се въвеждат ефективни мерки за екологосъобразно производство.

Проектът е базиран на енергоспестяващи мерки от обследването, като инвестициите включват:
- добавяне на енергийно ефективна и високо производителна Линия за опаковане на течни детергенти и омекотители към съществуващи инсталации в цеха и увеличаване на производствения капацитет
- въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна енергия за собствени нужди.
- въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг, съгласно ISO 50001

Напредък по изпълнението на проекта:
Към настоящия момент са проведени тръжни процедури за определяне на изпълнители за доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване, въвеждане и сертифициране на система за енергиен мониторинг. Процедурите са организирани в съответствие с правната рамка и принципите на прозрачност. В резултат от проведените процедури са определени изпънители и са подписани споразумения за доставки/услуги.

 

  Тази статия е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на статията се носи от "Фикосота" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган" .