Supported by the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria.

Total project budget: 612 000 EUR

Norway Grants Funding: 300 000 EUR

In April 2024, Ficosota Ltd has successfully implemented the equipment under the “Stand up (pouch) for sustainability” project. The project under reference number 2023/372630 is being implemented with the financial support of the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Business Development, Innovation and SMEs Programme Bulgaria.

The project is focused on increasing Ficosota’s competitiveness via purchase and deployment of new equipment for transition from filling certain Home and Personal Care (HPC) liquid products in PE/PET bottles to filling into stand-up pouches. The stand-up pouch provides an opportunity to significantly reduce the packaging material used for the products. It is universally recognized as the greener choice both by industry and by end consumer. The future of the format will be reinforced by the growing number of eco-conscious consumers and the by the growing responsibility of the industry towards its environmental impact.

The project’s more specific objectives are achieving green effect via switching the consumer preferences to a more environmentally-friendly product at a lower price.The anticipated significant green effects are as follows:

  • Less plastics in nature (between 30 and 70% per product);
  • Less fuel emissions during transportation (1 pallet of empty bottles consists of 1 000 - 2 000 pcs compared to 1 pallet of foil material for pouch making – 20 000 - 35 000 pcs) which will additionally save CO2 emissions;
  • Less energy and waste water for the packaging production (indirect effect for us, but quite visible for the raw materials producers);
  • Lower CO2 emissions from production and transport with at least 4 000 kg per year;
  • 2 new permanent jobs created because of the need of staff for the new equipment.

БЪЛГАРСКИ

Общ бюджет на проекта: 612 000 Евро

Финансиране от Норвежки Финансов Механизъм: 300 000 Евро.

С финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”

През Април 2024г. Фикосота ООД успешно въведе в експлоатация оборудване по проект “Stand up (pouch) for sustainability“. Проектът с референтен номер 2023/372630 се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., в рамките на Програма за развитие на бизнеса, иновациите и МСП в България.

Проектът е насочен към повишаване на конкурентоспособността на Фикосота ООД чрез закупуване и внедряване на оборудване за преминаване от пълнене на течни продукти за Домашна и Лична Грижа в PE/PET бутилки към пълнене в doypack паучове. Паучовете дават възможност за значително намаляване на опаковъчния материал, използван при производството. Форматът е всеобщо признат като по-екологичен избор както от индустрията, така и от крайния потребител. Бъдещето на тези опаковки ще бъде подсилено от нарастващия брой потребители с екологично съзнание и от нарастващата отговорност на индустрията към въздействието ѝ върху околната среда.

По-конкретните цели на проекта са постигане на екологичен ефект чрез промяна на потребителските предпочитания към по-екологичен продукт на по-ниска цена. Очакваните значителни екологични въздействия са, както следва:

  • По-малко пластмаса в природата (между 30 и 70 % на продукт);
  • По-малко емисии от гориво по време на транспорт (1 палет с празни бутилки се състои от 1 000 - 2 000 бр. в сравнение с 1 палет с фолио за производство на паучове - между 20 000 - 35 000 бр.), което допълнително ще спести емисии на CO2;
  • По-малко енергия и отпадъчна вода за производството на опаковки (непряк ефект);
  • Създаване на 2 нови работни места в резултат на необходимостта от персонал за работа с новото оборудване.