Ficosota

Уведомление за поверителност

С настоящото “Фикосота“ ООД („Фикосота“, „Ние“, „Дружеството“) Ви предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при селекция на кандидати за работа, организирана от Фикосота за нуждите на “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД

Процеса по подбор за нуждите на “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД е централизиран и за двете дружества.

Това уведомление има за цел да ви помогне да разберете защо и как може да използваме вашата информация. Списъците и примерите по-долу са илюстративни, неизчерпателни и не са напълно представителни за всеки кандидат в рамките на Фикосота.

Какви Ваши лични данни обработваме?

"Лични данни" означава всяка информация за Вас, от която бихте могли да бъдете идентифицирани, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

Личните данни, които се обработват при избор на кандидати за работа, са следните:

Категории лични данни

Видове

Основание за обработване

Информация за Вас

Име, презиме, фамилия, дата на раждане,

Съгласие, изразено от Ваша страна чрез изпращане на кандидатурата Ви за конкретната позиция

Контакти

Електронна поща, адрес и телефон

Образование

Образователна и/или квалификационна степен

Професионален опит

Придобит професионален опит, трудов стаж и умения

Други данни и информация, предоставени от Вас чрез изпращане на кандидатурата Ви

 

Препоръки от предишни работодатели ,портфолио, профил в социални мрежи, както и други доброволно изпратени от Вас контакти и материали подкрепящи кандидатурата Ви

 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Данните, предоставени с кандидатура за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на Вашето съгласие, демонстрирано чрез подаване на кандидатурата

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

Информация за Вас - за разпознаването Ви сред останалите кандидати, кандидатствали заедно с Вас по съответната позицияJ

Контакти - контакт със вас, изпращане на инструменти за оценка, инструкции, обратна връзка и други необходими за целите на селекцията и процеса по подбор

Образование и Професионален опит са необходими реквизити с които подкрепяте, че вашата кандидатура, отговаря на изискванията на позицията

 

 

Процеса по подбор за нуждите на “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД включва тестове, казуси, живи или онлайн срещи и други инструменти за оценка, в зависимост от спецификата на търсения профил.

При наличието на съгласие от Ваша страна, кандидатурата Ви може да бъде запазена и разгледана и за бъдещи позиции, обявени от “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД. Съгласието ви дава възможност при повторно кандидатстване при нас, да спестите част от процеса, който вече сте преминали,особено в случаите там където е изцяло или частично сходен.

 

Съгласни ли сте личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на последващ подбор на кадри за бъдещи отворени позиции Групата на Фикосота?

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на последващ подбор на кадри в Групата на Фикосота.

Не съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани за целите на последващ подбор на кадри в Групата на Фикосота.

Можете да оттеглите писмено Вашето съгласие за участие в Процеса по подбор за нуждите на “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД във всеки един момент при представител от Човешки Ресурси, който е установил първичния контакт със Вас или на посочените контакти в последния раздел на това Уведомление за поверителност.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Фикосота зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Фикосота да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Групата на Фикосота при селекция на кандидати за работа:

  1. да получите достъп до изпратените от Вас лични данни, които Групата на Фикосота обработва, и да получите копие от тях;
  2. при непълнота или неточност в данните, които Групата на Фикосота обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
  3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
  4. в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
  5. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
  6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
  7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
  8. В Процеса по подбор за нуждите на “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД се използват инструменти за оценка на кандидати (тестове, казуси, дистанционни проекти и др.), Инструментите за оценка са стандартизирани и валидизирани за използване от “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД и не са приложими извън Групата на Фикосота. Инструментите за оценка (тестове, казуси, дистанционни проекти и др ) са собственост на “Фикосота“ ООД и „Итал Фууд“ ЕАД, резултатите от които често са заплатени от двете дружества на трети лица или са обект на информирана интерпретация от обучени специалисти. Тъй като процеса по подбор е напълно безплатен за кандидатите а и за да се избегне неправилно и субективно тълкуване на данните, информацията която получавате в процеса по подбор е дали сте покрили търсените от нас нива или не.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на Фикосота на нашия уебсайт www.ficosota.com.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

На адрес: бул. „Мадара №48“, гр. Шумен 9700, България.

Или по електронен път с длъжностното лице по защита на личните данни: dpo@ficosota.com