Ficosota

Уведомление за обработване на лични данни,
свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19 - Фикосота Фууд

Настоящото Уведомление има за цел да информира посетителите и партньорите на „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД, с ЕИК 127590277, за данните, които дружеството може да обработи за целите на ограничаване на разпространението на COVID-19 при достъпа до своите обекти.

  1. Данните, които „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД може да обработи се изискват във връзка с обявеното извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, включително и дадените препоръки и вменените задължения от страна на Националния оперативен щаб, Министерството на здравеопазването, РЗИ и др.
  2. Администраторът на данни е „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД, с ЕИК 127590277, като можете да се свържете с нас при въпроси на имейл адрес: dpo@ficosota.com. Длъжностното лице по защита на личните данни е Йордан Чолаков, с електронен адрес: dpo@ficosota.com.
  3. Данните, които се събират от Администратора за описаните по-горе цели, са имена и данни за здравословно състояние, като телесна температура и други грипоподобни симптоми. При установяване на наличие на COVID-19 допълнително могат да бъдат обработени адрес и телефон.
  4. Правното основание за обработване на данните, съгласно Регламент 679/2016 на ЕС e чл. 6, ал. 1, „д“, а именно обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес и във връзка с общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето (чл. 9 пар. 2 и) или алтернативно за спазване на наше законово задължение, съгласно чл. 6, ал. 1, „в“.
  5. Данните на лица с потвърдена положителна проба от COVID-19, както и на тези, които попадат в кръга на контактните им лица, ще бъдат предоставени на медицински лица и здравни органи за целите на ограничаване на разпространение на заразата от COVID-19 или при необходимост от лечение.
  6. За изпълнение на законовите задължения на „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД, в случай че се установи потвърдена положителна проба на COVID-19, данните на лицето ще бъдат обработени и разкрити за установяване на контактните му лица, с цел предотвратяване разпространението на заразата, при съобразяване на принципа за минимализиране на данни и запазване на честта и достойнството на личността.
  7. Когато са налице основанията за това, всеки субект на лични данни може да поиска данните му, които вече не се изискват, да бъдат изтрити. „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД осигурява всички останали права за защита на данните на субектите по настоящото законодателство, в това число право на информация, корекция, достъп, възражение срещу обработването и др.
  8. Данните, посочени по-горе, ще бъдат унищожени в 3-месечен срок от датата на отмяна на извънредно положение и/или и извънредна епидемична обстановка в страната.
  9. Правото на жалба може да бъде упражнено пред Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или cpdp.bg.
  10. Повече информация по отношение на личните данни можете да получите от Длъжностното лице за защита на личните данни с електронен адрес: dpo@ficosota.com.

Дата: 30.03.2020г.