Ficosota

Уведомление за подаване на сигнали за нарушения - Фикосота Фууд

 

 1. Съгласно българското законодателство, може да подавате сигнали за нарушения, свързани с нарушения на българското законодателство или относно определените в закона актове на Европейския съюз в областта на:

 1. Сигнали може да подава и/или публично да оповестява информация физическо лице, за нарушения станали му известни, в качеството му на:
 1. Защита се предоставя и на: 
 1. В случай, че сигналът е достоверен и основателен, то защитата по смисъла на закона Ви се предоставя от момента на подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

  1. Имате право на защита, при условие че сте:
 1. имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по т.2.
 2. подали сигнал за нарушение при условията на Закона. 
 1. Не се образува производство по и не получавате защита по отношение на анонимни сигнали (освен, ако сте били последващо идентифицирани) и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. 

 1. В случай, че желаете да подадете сигнал за нарушенията, посочени в т.2 и ако има основателна причина да считате, че информацията е вярна, може да го направите чрез изпращане на електронно съобщение на whistleblowing@ficosota.com. Ще се свържем с Вас в 7-дневен срок за попълването на необходимия формуляр и/или изправяне на нередовности. Устно подаване на сигнал можете да направите чрез уговаряне на лична среща с Ръководител отдел „Човешки ресурси“.
 2. При подаване на устен сигнал, ще протоколираме същия във формуляр, който ще помолим да разпишете. 
 3. Сигналът трябва да съдържа най-малко: три имена, адрес и телефон на подателя, електронен адрес (ако има такъв), имена на лицето, срещу което се подава сигналът (когато се подава срещу конкретни лица и те са известни), конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, дата и подпис.
 4. В случай че има основателно предположение, че съществува риск от ответни, дискриминиращи действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, сигналът може да бъде подаден чрез канал за външно подаване, а именно до Комисия за защита на личните данни. Имате  право да оповестите и публично информация, при условията на Закона.

 1. Ще предприемем незабавни действия за гарантиране на Вашата поверителност. След като подадете сигнал, ние ще направим проверка дали същият е достоверен и ако е, ще предприемем необходимите последващи действия, за да разкрием обективната истина и съберем всички необходими доказателства, вкл. от засегнатите страни и от лицето, срещу което е подаден сигналът при спазване на конфиденциалност, както и поверителност на личните Ви данни.
 2. При нужда, можем да се свържем за допълнителна информация и документация.
 3. След като изготвим доклад и преди изтичане на 3 месеца от подаването на сигнала, ще се свържем с Вас, за да Ви дадем обратна връзка по подадения от Вас сигнал.
 4. Когато нарушението е маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи действия и при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушението, преписката по Вашият сигнал може да бъде прекратена. 
 5. Дружеството разглежда всички подадени сигнали за нарушения при спазване на принципите за поверителност, безпристрастност, справедливост, независимост и липса на конфликт на интереси.
 6. Дружеството осигурява защита на сигнализиращите лица от ответни действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, и не допуска извършването на такива действия в рамките на своята организация.

 1. Носите отговорност съгласно българското законодателство и правото на Съюза за всяко действие или бездействие, което не е свързано с подаването на сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Може да носите отговорност, съгласно Наказателния кодекс на Р. България за набеждаване.
 2. При очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, Вашият сигнал ще бъде върнат с указание за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която носите, а именно до с глоба до 7000 лв. 

 1. Настоящото уведомление е достъпно на нашата интернет страница, а именно: https://ficosota.com/(„Интернет страница“), както и на видно място в офисите ни. 
 2. Повече информация по отношение на правата Ви и обработването на сигналите Ви и личните Ви данни, може да намерите на интернет страницата ни.
 3. Уведомлението е в сила от 04.05.2023г. При промяна на уведомлението, ще бъдете уведомени чрез публикуване на актуализирано уведомление на интернет страницата ни.           

 1. „ФИКОСОТА ФУУД“ ЕАД ще обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на даден сигнал. 
 2. Достъп до личните Ви данни ще имат само лицата, отговарящи за разглеждането на сигнали, както и държавни и надзорни органи, в определени от закон случаи.