Ficosota

Политика за защита на личните данни 

ИТАЛ ФУУД („Дружеството“ или „Ние“) приема задълженията си съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и съответното българско законодателство сериозно и се стреми да спазва най-високите приложими стандарти и установени добри практики при обработването на лични данни. Компетентният водещ надзорен орган по отношение на защитата на личните данни, обработвани от ИТАЛ ФУУД, е Комисията за защита на личните данни на Република България.

Дефиниции

Защита на личните данни

От 25 май 2018 г. в държавите-членки на Европейския съюз ще се прилага Общият регламент за защита на личните данни („ОРЗД“). ИТАЛ ФУУД съобразява дейността си с ОРЗД и принципите за обработване на лични данни, закрепени в европейското и националното законодателство.

ИТАЛ ФУУД гарантира, че личните данни, които обработва, ще бъдат:

Физическите лица – субекти на данни, имат следните права по отношение на техните лични данни:

ОРЗД предвижда шест правни основания, въз основа на които могат да бъдат обработвани лични данни:

 

Лични данни, обработвани от „ИТАЛ ФУУД“

Личните данни се отнасят както до факти, така до мнения / оценки, изразени по отношение на дадено физическо лице. Личните данни, които „ИТАЛ ФУУД“ обработва могат условно да бъдат разделени в четири категории:

 

Служители, сътрудници, кандидати за работа: „ИТАЛ ФУУД“ обработва лични данни, в това число специални категории лични данни, свързани с трудово или гражданско правоотношение, или данни на кандидати за работа. В общия случай, „ИТАЛ ФУУД“ обработва тези данни с цел подготовка и изпълнение на трудови или друг вид договори, както и за да изпълни законовите си задължения като работодател.

Физически лица – индивидуални клиенти: „ИТАЛ ФУУД“ обработва данни за физически лица – индивидуални клиенти по договори за покупко-продажба. Ние можем да обработваме данните на своите клиенти или контрагенти – физически лица въз основа на необходимостта от изпълнение на сключения с тях договор, изпращане на оферти, актуални тарифи и свързана информация, ежедневна комуникация относно заявки и доставки; за изпълнение на законови задължения, както и на основание Вашето доброволно дадено съгласие при осъществяване на връзка с нас.

За повече информация, моля, запознайте се с уведомлението за поверителност на „ИТАЛ ФУУД“ към клиенти-физически лица чрез тази връзка

Представители, лица за контакт и служители на клиенти, партньори и доставчици на „ИТАЛ ФУУД“ – обичайно ние получаваме Вашите лични от Вашия работодател или от Вас лично, когато е необходимо да подготвим, сключим или изпълним договор с него или да встъпваме в търговски отношения. Например, възможно е Вие да сте посочен като законен представител или лице за контакт в договор или в търговска кореспонденция във връзка със сключване, изпълнение или прекратяване на договор, отправяне на оферта, разрешаване на възникнали търговски спорове и други подобни.

Посетители на сайтовете – при попълване на контактната форма в нашите уебсайтове Ние събираме информация за Вас на основание Вашето съгласие, изразено чрез попълване на тази форма. Обичайно тази информация ни служи, за да удовлетворим Ваше запитване за наши продукти или други искания. В зависимост от попълнената от Вас информация е възможно, същата да бъда обработвана за установяваме и упражняваме на права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас, произтичащ от направени рекламации или оплаквания. Също така събираме информация за Вашия IP адрес и Вашето съгласие за бисквитки. Повече информация можете да намерите в нашата Cookie policy.

Участници в игри - при регистрация за участие в нашите игри Вие ни предоставяте лични данни. Ние ги обработваме на основание Вашето недвусмислено съгласие, изразено чрез доброволно попълване на регистрационната форма за участие в играта / томболата / продуктовата кампания (включително чрез поставяне на коментар от Ваша страна под пост в нашите официални страници във Facebook и Instagram). Повече информация можете да намерите в нашата Политика за поверителност за игри / томболи / кампании, която може да достъпите преди регистрация на нашия уебсайт или страница в социалните мрежи.

Посетители в сградите на „ИТАЛ ФУУД“ – при посещение на офис пространствата, производствените обекти и общи площи на компанията, с цел осигуряване на сигурността на нашето имущество и физическата неприкосновеност на нашите служители, както и контрол на достъпа, са поставени технически средства, които ще регистрират Вашето посещение.

 

Споделяне на лични данни

Обичайно, ИТАЛ ФУУД пази в пълна конфиденциалност Вашите лични данни и не ги разкрива на трети лица.

Понякога, „ИТАЛ ФУУД“ може да сподели лични данни на свои служители или на представители на свои клиенти, партньори, куриери, превозвачи, изпълнители или доставчици с държавни органи, както и с други физически или юридически лица – например, доставчици на софтуерни и /или хардуерни решения и / или инфраструктура, външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права, въз основа на законово задължение или с оглед легитимния си интерес според конкретния случай. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и при осигуряване на адекватно ниво на защита, включително чрез писмени договорки с трети страни, на които се разкриват лични данни, когато това е приложимо.

Специални категории данни

„ИТАЛ ФУУД“ не обработва чувствителни лични данни на свои клиенти – физически лица или на служители / представители на клиенти, партньори и доставчици, посетители на уебсайтовете и страниците в социалните мрежи.

Съхранение на личните данни

„ИТАЛ ФУУД“ съхранява различните видове лични данни в електронен и хартиен формат, които се съдържат в различни документи, за строго определен срок от време. Определените срокове за съхранение винаги са в съответствие с целите, за които личните данни се обработват. Тези срокове са уредени в Политиката за съхранение и унищожаване на документи на ИТАЛ ФУУД.

Упражняване на правата на субектите на данните

При постъпили искания за упражняване на правата на субектите на данните „ИТАЛ ФУУД“ осъществява комуникацията с физическото лице в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, особено по отношение на лица под 18 години.

При упражняване на правата на субектите на данните, „ИТАЛ ФУУД“ има задължение да идентифицира надлежно физическото лице, за да предотврати риска от неразрешен достъп до лични данни.

Информация относно действията на „ИТАЛ ФУУД“, предприети в отговор на постъпило искане за упражняване на правата, се предоставя на физическите лица без ненужно забавяне и обичайно в срок от един месец от получаване на искането.

Всяка информация при упражняване на правата на субектите на данните се предоставя от „ИТАЛ ФУУД“ безплатно, освен когато исканията са явно неоснователни или прекомерни.

Повече информация за Вашите права, свързани с обработването на лични данни от „ИТАЛ ФУУД“ можете да получите чрез нашата Политика за правата на субектите на лични данни.

Сигурност на личните данни

 

Нарушение на сигурността на личните данни

„ИТАЛ ФУУД“ е приело процедури за ефективно разпознаване, докладване и разследване на нарушения на сигурността на личните данни. В случай на нарушение на сигурността на личните данни „ИТАЛ ФУУД“ ще предприеме незабавни действия по ограничаване ефекта на нарушението, както и по информиране на засегнатите субекти на данните и надзорния орган за защита на личните данни.

Допълнителна информация

„ИТАЛ ФУУД“ ще актуализира своевременно, като изменя и допълва, настоящата Политика по всяко време в бъдеще, когато законови изисквания или други обстоятелства го налагат.

Ако желаете да получите повече информация по отношение на обработването на лични данни, извършвано от „ИТАЛ ФУУД“ или имате въпроси или оплаквания относно настоящото уведомление за поверителност или начините и целите, за които използваме Вашите лични данни, моля, свържете се с нас или с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни чрез следните координати:

За „ИТАЛ ФУУД“: България, гр. Шумен, ул. "Тракийска" № 10, ел. поща: privacy@ficosota.com

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: dpo@ficosota.com